1922-2022
100 години Само Пирин!
Телефон: +359 87 991 4003
Магазин: +359 88 977 1922
shop@fcpirin.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ - FC Pirin Blagoevgrad - Official website

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ОНЛАЙН РАЗПЛАЩАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.fcpirin.com

Уважаеми потребители, молим да се запознаете с Общите условия за за извършване на разплащания чрез интегрирана система за онлайн разплащания, преди да използвате възможността да създадете потребителски профил и/или да заплатите закупената стока или ползвана от Вас услуга онлайн през сайта www.fcpirin.com . Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ I. ОБХВАТ.

 1. Настоящите Общите условия за извършване на разплащания чрез интегрирана система за онлайн разплащания, както и условията за използване на уебсайта www.fcpirin.com  (наричани по долу „Общи условия”) уреждат:
 • условията и реда, по които „ПФК ПИРИН 22“ АД, със седалище и адрес на управление: 2700 гр. Благоевград, ул. Дъбравска № 1 и адрес за кореспонденция: 2700 гр. Благоевград, ул. Дъбравска № 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206966097, представлявано от изпълнителния директор Станислав Любенов Манолев (наричано по-долу ПФК ПИРИН 22 и/или Дружеството), предоставя възможност на лицата или техните представители да заплащат задълженията си онлайн, през сайта на Дружеството – www.fcpirin.com
 • условията и реда във връзка със използването на съдържанието, създаването, използването и закриването на потребителски профил през сайта на Дружеството – www.fcpirin.com
 1. ПФК ПИРИН 22 предоставя на лицата възможност да правят разплащания с Дружеството по електронен път, чрез система за онлайн разплащания, посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банка или платежна институция, с която ПФК ПИРИН 22 има сключен договор.
 2. Сайтът позволява плащане без регистрация и плащане чрез регистрация и създаване на потребителски профил.

РАЗДЕЛ II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО. ДЕФИНИЦИИ.

 1. „ПФК ПИРИН 22“ АД, със седалище и адрес на управление: 2700 гр. Благоевград, ул. Дъбравска № 1, ЕИК 206966097, е дружество с основен предмет на дейност: 

Управление и организиране на футболни клубове, временни или постоянни членове на Българския футболен съюз, както и управление, организиране и осигуряване на тяхното участие в професионални първенства на БФС и, при съответното класиране по спортни резултати, в турнирите на УЕФА. Създаване на професионални, аматъорски и детско-юношески отбори по футбол, извършване подготовка на футболисти и организиране и администриране на участието им в републикански, зонални и областни първенства, както и в международни турнири по футбол, регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти, извършване на трансфери на футболисти, придобиване и оценка на права на реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирането и извършване на спортни услуги за гражданите, организиране на школи и курсове за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност, изграждане и стопанисване на спортни облекла и съоръжения, подпомагане на занимания на гражданите по футбол и организирано практикуване на футбол, осъществяване на други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и развитие на футбола, осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност по други видове спорт, осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност, изграждане, стопанисване и поддръжка на спортни съоръжения, развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта, организиране на спортни турнири, състезания, футболни срещи и др., развитие на детско-юношески спорт, откриване и подпомагане на спортни таланти, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство

 1. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини ще имат следното значение:

Банка/та“ означава банка или платежна институция, с която ПФК ПИРИН 22 има сключен договор за осигуряване на разплащателни услуги 

Потребител” означава всяко лице, което използва интегрираната система за онлайн разплащания за заплащане на стоки/услуги към Дружеството или което има създаден потребителски профил.

Потребителски профил“ означава индивидуален запис в системата на Дружеството, създаван за всяко физическо лице или юридическо лице, желаещо да закупи стоки от Дружеството, който позволява на лицето да заплати поръчаните стоки. Потребителски профил може да бъде създаден на всички физически или юридически лиза, желаещи да заплатят получените стоки. Потребителите достъпват потребителския си профил с уникална комбинация от потребителско име и парола за интернет страницата на услугата.

Потребителско име“ – за потребителско име се използва електронния адрес на лицето, въведен в регистрационната форма, който служи и за идентификация и достъп до услугата през интернет страницата на Дружеството.

Парола“ означава уникална комбинация от цифри, букви и символи, които служат за идентификация, и само в комбинация с определено потребителско име, осигурява достъп до потребителския профил през интернет страницата на Дружеството;

 • Интегрирана система за онлайн разплащания“ означава логически дефинирано устройство/софтуер в картовата система на банка или платежна институция, чрез което се извършват електронни разплащания през интернет страницата на www.fcpirin.com при използване на банкова карта в режим онлайн. Платформата се обслужва изцяло от информационните системи на Банката, с която Дружеството е сключило договор за обслужване на разплащания с местни и международни дебитни или кредитни карти в интернет, без наличието на други посредници за обработка на транзакциите.

РАЗДЕЛ III. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 1. Основната цел на потребителския профил e онлайн достъп до информация за направените транзакции и закупените стоки/услуги на потребителя към Дружеството и възможност за директно плащане на същите през Интегрирана система за онлайн разплащания.
 2. Потребител може да бъде само физическо или юридическо лице.
 3. Всеки Потребител има право само на един потребителски профил. Създаването на друг акаунт за Потребителя или за друго лице е забранено и невъзможно.
 • За да бъде създаден потребителски профил, Потребителят трябва да се регистрира еднократно, като попълни регистрационната форма достъпна на www.fcpirin.com Полетата за регистрация е необходимо да бъдат попълнени коректно и въведените данни да бъдат точни и верни. В хода на регистрацията от Потребителя ще бъде изискано да създаде парола, с която след това ще достъпва потребителския си профил. Паролата, която Потребителят ще създаде трябва да бъде достатъчно надеждна и сложна така, че да не може да бъде лесно разпозната от трети лица и която трябва да отговаря на минимум следните условия – да съдържа минимум осем символа, в това число поне една главна буква, един специален символ и една цифра.
 1. След като Потребителят попълни регистрационната форма, е необходимо да се запознае с настоящите Общи условия и да изрази съгласието си с тях, чрез отбелязване „ Съгласявам се с общите условия“ и завърши регистрацията като изпрати онлайн регистрационната форма, натискайки виртуалния бутон „Регистрация“ в края на формата.
 2. След изпращане на регистрационната форма, заявката минава през процес на идентификация и в случай, че отговаря на критериите и бъде одобрена, на въведения в регистрационната форма електронен адрес /имейл/. Потребителят ще получи имейл, потвърждаващ регистрацията му.
 3. След успешното потвърждаване на регистрацията, потребителският профил ще бъде активиран и Потребителят ще има възможност да влезе в профила си, използвайки потребителското си име и парола.
 4. Потребителският профил позволява на Потребителя:
 • да заплаща суми за извършени покупки на стоки/услуги чрез Интегрирана система за онлайн разплащания.
 1. С цел да се избегне злоупотреба с потребителския профил и личните данни, Потребителят се задължава да не предоставя паролата си за достъп на трети лица, както и да не я записва и съхранява на какъвто и да е вид носител или във форма, която да позволява узнаването й от трети лица.
 2. Ако Потребителят забележи, че неговите данни за достъп са били изгубени, откраднати, използвани неправомерно или използвани по някакъв друг неоторизиран начин, както и във всеки случай, на подозрение за неоторизиран достъп до потребителския профил, е необходимо незабавно да уведоми Дружеството на следния електронен адрес – pirin22ad@pirinfc.com  . Възможно е временно достъпа да потребителския профил да бъде спрян, до изясняване на ситуацията и/или да бъде изискано от потребителят да смени паролата си.
 3. При всякакви проблеми и запитвания във връзка потребителския профил, Потребителят може да да се свърже с Дружеството на посочените в предходната точка данни за контакт.
 4. В случай, че Потребителят желае да закрие потребителския си профил, е необходимо да изпрати заявка на следния електронен адрес – pirin22ad@pirinfc.com . Данните събрани през потребителския профил на съответния Потребител се съхраняват към досието на същия за сроковете и при условията на вътрешните политики на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ САЙТА.

 1. Дружеството предоставя възможност на потребителите или техните представители да заплащат суми за извършени от Дружеството покупки на стоки/услуги чрез Интегрирана система за онлайн разплащания.
 2. Плащането може да се извърши с дебитна карта или кредитна карта MasterCard, Maestro, Visa и VisaElectron чрез интегриран виртуален пос терминал или други алтернативни платежни методи, интегрирани от съответната банката/платежна институция.
 3. Плащането може да се извърши през създадения от Потребителя потребителски профил, 
 4. При избора на метод за плащане, Потребителят ще бъде прехвърлен към защитена страница на Банката, където трябва да въведе данните на картата си (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и име на картодържателя). За идентифицирането като картодържател, платежният сървър на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации.
 5. Трансферът на суми се осъществява през системата на Банката, а не през интернет сайта на Дружеството, като отговорността за осъществяване на транзакцията е на Банката, а не на Дружеството. При възникнали технически проблеми с трансфера, Потребителят следва да се свърже с Банката.
 6. В случай, че Потребителят уведоми писмено Дружеството, че надлежно е извършил плащане към Дружеството, но същото не е отразено от Дружеството като извършено, „ПФК ПИРИН 22“ АД предприема незабавни мерки за изясняване на случая като използва посредничеството и съдействието на Банката. Дружеството своевременно уведомява Потребителя за резултата от извършеното проучване.
 7. В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата дебитна/кредитна карта от трети лица, Дружеството не носи никаква отговорност, включително, ако институцията издала Вашата дебитна/кредитна карта удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции.

РАЗДЕЛ V. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. При неточнoсти, грешно изпълнение на транзакцията и всякакви други оспорвания и въпроси във връзка с транзакция, Потребителят може да подаде писмено запитване/възражение до Дружеството, на посочените контакти на интернет сайта на Дружеството pirin22ad@pirinfc.com . Дружеството предприема незабавни мерки за изясняване на случая. Дружеството своевременно уведомява Потребителя за резултата от извършеното проучване по случая и в случай на желание на Потребителя за отказ от съответната транзакция, Дружеството следва да възстанови сумата от покупката във възможно най-кратните срокове.
 2. Дружеството и Потребителят ще полагат усилия и ще се стремят да уреждат всички възникнали помежду им спорове извънсъдебно, чрез преговори и на основата на взаимно разбирателство и отстъпки.
 3. Възникналите спорове между страните, по отношение на извършени плащания Интегрирана система за онлайн разплащания, се уреждат по взаимно съгласие, след предявена писмена претенция от страна на Потребителя или негов упълномощен представител или по съдебен ред, пред компетентния български съд, съгласно приложимото българско законодателство.

РАЗДЕЛ VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни, които Потребителят предоставя на Дружеството във връзка със създаване на потребителския си профил и при извършване на плащания чрез Интегрирана система за онлайн разплащания се обработват и съхраняват от Дружеството в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за данните, които идентифицират Дружеството като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на Дружеството; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на Дружеството, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени; и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на физическите лица, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на Дружеството. Информацията е оповестена и на сайта на Дружеството: www.fcpirin.com  

РАЗДЕЛ VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите условия са в сила от 01.09. 2022 г.
 2. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се задължава да ги спазва.
 3. Доколкото Дружеството се стреми да усъвършенства и разширява предлаганите услуги, както и във връзка със законодателни промени, настоящите Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството.
 4. При извършване на промени в настоящите Общи условия, Дружеството ще положи усилия да уведоми Потребителя за промените чрез публикуването им на сайта www.fcpirin.com  .
 5. В случай, че Потребителят изрази несъгласие с Общите условия или с техните промени публикувани на сайта на Дружеството, то няма да може да използва услугите на сайта www.fcpirin.com .

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА WWW.FCPIRIN.COM 

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия и правила, преди да използвате уебсайта  www.fcpirin.com („Уебсайт“,„Услуга“), управляван от ФК Пирин Благоевград (в целия сайт наричани също „нас“, „ние“ или „нашият“). Уебсайтът предлага цялата информация, инструменти и услуги, достъпни за потребителя, при условие, че приема и спазва всички условия, политики и известия, посочени тук.

Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват уебсайта. С достъпа и използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава не използвайте Услугата.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия сайт, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията по всяко време на тази страница. Ние запазваме правото си да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Условия, като публикуваме актуализации и / или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

 1. Условия за ползване – Съгласявайки се с тези Условия, Вие заявявате, че сте навършили пълнолетие и/или сте ни дали съгласието си да разрешим на някого от непълнолетните Ви лица на издръжка да използва този сайт.
 2. Ако желаете да закупите продукт или услуга, предоставени чрез уебсайта на Пирин („Покупка“), ще бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата покупка, включително, без ограничение, Вашата лична информация (име, телефон, имейл адрес, данни за доставка). Повече подробности за онлайн покупки можете да намерите в раздел 2 „Условия за продажба“.
 3. Промени в услугите и цените – цените за нашите продукти подлежат на промяна без задължение за предварително известие. Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да е промени, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.
 4. Точност на информацията за фактуриране и сметка – Ние запазваме правото си да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено осмотрение, да ограничим или анулираме закупени артикули на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения включват поръчки, направени от или под една и съща сметка на клиента, същата кредитна/дебитна карта и / или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, ще получите уведомление на посочения от Вас имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставени в момента на извършване на поръчката. Ние запазваме правото си да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглежда да се правят от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.
  Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате Вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитна/дебитна карта и срокове на валидност, за да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас при нужда.
 5. Връзки на трети страни -Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни. Връзките към трети страни на този сайт могат да Ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност  за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме, и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
  Ние не носим отговорност за неуредени отношения или вреди, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате и приемате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Оплакванията, исковете, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.
 6. Коментари на потребители, отзиви и други материали – Ако ни изпратите вашите коментари, рецензии, креативни идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, поща или по друг начин (колективно, „коментари“), Вие се съгласявате, че можем по всяко време , без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по какъвто и да е други начини коментарите, които ни препращате. Ние не сме и нямаме задължение да:
 • поддържаме всякакви коментари;
 • плащаме компенсации за всякакви коментари;
 • да отговаряме на всякакви коментари.

Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по собствено осмотрение за незаконно, обидно, заплашително, клеветнически, порнографско, нецензурно или неуместно по друг начин или нарушаващо интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване ,

Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никое право на която и да е трета страна, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личностно или друго лично или защитено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат лъжливи или по друг начин неправомерни, злоупотребяващи или нецензурни материали, или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друг, освен себе си, или по друг начин да заблудите нас или трети страни по отношение на произхода на коментари. Вие носите пълна отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност за коментари, публикувани от Вас или от трета страна.

 1. Грешки, неточности и пропуски – Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не трябва да се тълкуват, приемат или използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко тълкуване на материалите в този сайт е на Ваш собствен риск.
  Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които се отнасят до съдържанието на сайта, описанията на продуктите, цените, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, транзитните времена и наличността. Ние запазваме правото си да поправяме всякакви грешки, неточности,  пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки без предварително уведомление (включително и след като сте изпратили поръчката си), в случай, че дадена информация в Услугата е неточна.
  Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата, включително без ограничение, информация за цените, освен ако това се изисква от закона. В Услугата не трябва да се прилага определена актуализация или дата за опресняване, която да показва, че цялата информация в Услугата, или на който и да е свързан уебсайт, е променена или актуализирана.
 2. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорността – Ние не гарантираме, не удостоверяваме или поемаме отговорност, че използването на нашата Услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки. Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни. Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем Услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомяваме. Изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате Услугата е на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени Ви чрез услугата, са (с изключение на изрично посочените от нас), предоставени „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба, без никакво задължение, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, трайност, име и неточност.
 3. Условия за продажба – Бихме желали да бъдете удовлетоврени от покупката си. Ето защо, моля, прочетете внимателно настоящите Условия за продажба, за да сте запознати с правилата при закупуване на неща в нашия онлайн магазин.

Продукти или услуги

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни единствено онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с тези Условия за продажба.

Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се налични в магазина. Не можем да гарантираме, че през дисплея на компютърния монитор всеки цвят ще бъде точен.

Ние запазваме правото си, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги на всяко лице. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние запазваме правото си да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по наша преценка. Ние запазваме правото си да прекратим предлагането на всеки от продуктите по всяко време.

Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от Вас, ще отговори на Вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

Точност на информацията за фактуриране и сметка

Ние запазваме правото си да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено осмотрение, да ограничим или анулираме закупени количества на човек, на домакинство или фирма. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, ще Ви уведомим по имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние  запазваме правото си да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглежда да се правят от дилъри, дистрибутори или прекупвачи.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за всички покупки, направени в нашия фен магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитна карта и срокове на валидност, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.

Връщания, възстановявания и замени

Ако продуктите, които сте закупили от нас, са дефектни, неправилно описани или различни от показаната мостра, след надлежна проверка на случая, ще изпълним законовите си задължения.

За да отговаряте на условията за връщане, вашият артикул трябва да бъде неизползван и в същото състояние, в което сте го получили. Освен това трябва да бъде в първоначално състояние на продажба (неизползвано, немито или използвано по друг начин и с прикрепени оригинални етикети / етикет), в оригиналната опаковка и неотворен.

Може да бъдете помолени да предоставите лични данни за връщане или размяна. Тези подробности ще бъдат използвани за обработка на декларация.

Разходите за доставка се заплащат от клиента при връщане на артикула / ите обратно в нашите съоръжения.

Предлагат се обмени за един и същ артикул с различен размер / цвят и няма да се налагат допълнителни такси (само разходите за доставка). Ако новият артикул е различен продукт и има разлика в цената, може да се наложи да платите разликата или да получите частично възстановяване.

Моля, отворете и проверете покупката си при доставка и ако тя е повредена или с неправилен размер / цвят – изпратете я обратно и/ или се свържете с нас, за да можем да разрешим проблема.

Само след като артикулът бъде получен обратно, ще бъде изпратена замяна.

НЕ възстановяваме дефектни артикули, но ще ги заменим за СЪЩИЯ продукт.

Ако върнатият артикул не отговаря на нашите изисквания за „Връщания, Възстановяване и Замени“, поръчката Ви ще Ви бъде изпратена обратно и няма да бъдат обработени възстановявания.