Скъпи орлета,

 

Поради големия интерес и обществена значимост, както и многобройните запитвания към клуба за плановете и целите пред отбора в следващите години, на вашето внимание предоставяме входирания и вече одобрен бизнес план за развитието на ФК Пирин Благоевград.
Планът претърпя някои козметични промени, като вместо промяна в учредителния документ посочен във фаза едно, поради наложителност от лициензионните изисквания за получаване на лиценз в професионалния футбол, двама представители на „Емирейст Уелт“, единият от които е г-жа Ива Уорън, ще бъдат назначени на оперативни постове за по-гладко преминаване и към фаза две от бизнес плана.
Финансовите параметри са силно консервативни и представляват минимум допустимост, особено в приходната част.
Особено важни точки в плана са:

 1. Всички бъдещи средства, гласувани и предоставени от Община Благоевград отиват в отделна сметка, предназначена единствено и само за ДЮШ на ФК Пирин.
 2. Инвестицията само от “Емирейтс Фъндс Ексчейндж” възлиза на 1 500 000 лв. на година.
 3. В бюджета е предвиден 50% буфер ( средства над предвидените ), който да гарантира спокойствие при надвишаване на заложените месечни граници.
 4. Дългосрочност на инвестицията и амбиция за развитие на клуба във Втора, а след това и в Първа лига.

Напред и нагоре, и само Пирин!

 

„ЕМИРЕЙТС ФЪНДС ЕКСЧЕЙНДЖ“ ЕООД

„ЕМИРЕЙТС УЕЛТ“ ЕАД

гр. София, бул. Ал.Стамболийски 84-86, ет. 4, офис 18

========================================================================

Б И З Н Е С П Л А Н

за

придобиване на управленско партньорство и собственост съвместно с Община Благоевград в „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД (Клуба) и подобряване на финансовото му състояние

Настоящият бизнес план е изработен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, ЕИК 201075627, гр. София и е предназначен за представяне пред Община Благоевград, Общински съвет Благоевград и Кмета на Община Благоевград. Бизнес планът е съобразен с основните параметри на Годишния финансов отчет за 2018 г. на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД (Клуба), както и с обоснованите очаквания за развитие на Клуба.

Целта на настоящия бизнес план е да се подобри управлението на клуба, да се осигури финансиране за формирането на екип от футболни специалисти, треньори и футболисти, който да създаде ефективна система на подготовка на детско юношеска школа (ДЮШ) и на представителния мъжки отбор, така че да се създаде един отбор от футболисти, който да може да постигне високи резултати при участието си във Втора Професионална Лига и в последствие в Първа Професионална Лига.

 

Една от основните цели на плана е да очертае стъпките за придобиване на управленско участие на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД в Клуба.

 

В плана са отчетени очакваните инвестиции, които трябва да бъдат направени в поддръжката и модернизацията на стадион „Христо Ботев“ и тренировъчните бази в с. Рилци и с. Падеш от Бюджетно звено „Спортни имоти“, както и покриване на текущи разходи за подготовка и участие във футболните първенства. В настоящия бизнес план разчитаме на поддръжката на спортните бази от Община Благоевград така, както е било до момента.

Основните раздели на бизнес плана обхващат:

А) Фази на придобиване на управленско участие в Клуба;

Б) Инвестиционна схема за предоставяне на финансиране на Клуба с оглед постигане на поставените в настоящия План цели.

 

А) ФАЗИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО УЧАСТИЕ В КЛУБА. Придобиването на управленско участие в Клуба се извършва на 2 фази, както следва:

 1. 1. Първа фаза. Тя изисква промяна на Дружествения договор на Клуба, тъй като той е ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Благоевград. Промените в дружествения договор, които предлагаме са следните:

1.1. Назначаване на втори управител и промяна в начина на представляване като управителите представляват и управляват Клуба само заедно. Вторият управител да бъде предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Целта на предложената промяна е да се придобие възможност „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да има достъп до управлението на Клуба и да наблюдава конкретните действия по управление, да има достъп до оперативните проблеми, възникващи в работата, да предлага и взема решения, както и получава пълна информация за текущите приходи и разходи в Клуба;

1.2. Назначаване на финансов контрольор, предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Целта на предложената промяна е „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да има пълен достъп до финансовите потоци и да ги контролира, да провери документооборота, касаещ финансовата дейност, отчетността, както и да се установят евентуални проблемни моменти и да се предложат решения на управителите. Ще се запази отчетността на контрольора и пред Община Благоевград;

1.3. На отделен представител на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да бъде предоставен достъп до електронното банкиране на Клуба (пасивно, само с възможност да наблюдава транзакциите, извършвани от управителите), както и достъп до счетоводството на Клуба с оглед анализ на практиките и отчетността.

 

Първата фаза се развива паралелно с вече сключения договор за рекламно сътрудничество с „Емирейтс Уелт“ ЕАД на 11.06.2019г.

 

С оглед засвидетелстване на сериозността на инвестиционните намерения, както и досегашните ангажименти към Клуба, посочваме, че от г-н Павел Белогоур, като собственик на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, са направени дарения и рекламни плащания общо в размер на 410 000 лв. Извън посочената сума са предоставени средства за екипировка и покриване на допълнителни разходи около 30 000 лв.

 

 1. Втора фаза. Формиране на съвместно ООД с фирма „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ с участие на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Към тази фаза се пристъпва след като бъде премината първата фаза и с нея ще се реализира по-задълбочено управление на Клуба от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Елементите на втората фаза са следните:

 

2.1. Създаване на дружество с ограничена отговорност (ООД), в което съдружници с разпределение на дяловото участие са: а) „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД – 25% участие в капитала; б) „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД – 75% участие в капитала. Капиталът и правата на съдружника с 25% участие не допускат блокираща квота или разширено право на дивидент.

 

Община Благоевград като собственик на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД следва да поеме отговорност да гласува бюджет на Клуба, не по-малък от 0.5% от годишния бюджет на Община Благоевград, които в по-голямата си част ще бъде използван за развитие на детско-юношеската школа (ДЮШ).

 

Предметът на дейност би бил следния: Създаване на професионални, аматьорски и детско – юношески отбори по футбол, извършване подготовка на футболисти и организиране и администриране на участието им в републикански, зонални и областни първенства, както и в международни турнири по футбол, регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти, извършване на трансфери на футболисти, придобиване и оценка на права на реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирането и извършване на спортни услуги за гражданите, организиране на школи и курсове за учебно – тренировъчна и спортно – състезателна дейност, изграждане и стопанисване на спортни облекла и съоръжения, подпомагане на занимания на гражданите по футбол и организиран за практикуване на футбол, осъществяване на други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и развитие на футбола, осъществяване на тренировъчна и спортно – състезателна дейност по други видове спорт, осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно – административна дейност, изграждане, стопанисване и поддръжка на спортни съоръжения, развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта, организиране на спортни турнири, състезания, футболни срещи и др., развитие на детско – юношески спорт, откриване и подпомагане на спортни таланти, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.

 

2.2. Дружеството ще има седалище и адрес на управление в гр. Благоевград и ще се управлява и представлява от 2-ма управители само заедно, единият предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, а другият от „ОФК ПИРИН“. Капиталът се предвижда да е 10 000 лева.

 

2.3. „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД следва да прехвърли лиценза си за състезателни права във Втора професионална лига и за първенствата на БФС, на новоучреденото дружество. Посочваме, че това е condition sine qua non за реализирането на Втора фаза и цялостния бизнес план. За гладкото приложение на бизнес плана, Втора фаза следва да се завърши възможно най-бързо, като очакваме да се случи не по-късно от 3 месеца от представянето на плана.

Целта на формирането на новото ООД е да може „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да прави целеви допълнителни парични вноски по ТЗ и с тях да се постигнат целите, определени в настоящия Бизнес план. Чрез целевите вноски се дава по-голяма оперативност, а същевременно се запазва и възможността рекламни договори да се сключват, както с „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, така и с неговото дъщерно дружеството „Емирейтс Уелт“ ЕАД.

 

Очаквано развитие на съвместното дружество „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ООД по спортна подготовка и участие в турнири.

 • За Сезон 2019/2020 Клубът ще разчита основно на собствени футболисти картотекирани през настоящата спортно-състезателна година и на футболисти от младежки формации;
 • Създаването на треньорски екип и екип от футболни специалисти, с доказани качества и репутация, които да започнат и доразвият процеса по възстановяване на позициите на Клуба и достигането на челни места във Втора лига;
 • Развитие на детско-юношеската школа и създаване и развитие на връзки с водещи европейски школи и отбори;
 • Развитие на женски футбол към Клуба във всичките му форми като се водят разговори с ФК „Спортика“ в тази насока;
 • Формирането на маркетингова стратегия. Изграждане на подход за позитивен PR на Клуба чрез местни медии и такива на национално ниво;
 • Формиране на бюджет за трансфери и подготовка, адекватен на поставените цели, както и бонуси на служителите, основани на постигнати резултати.

 

Дългосрочна цел: при реализиране на инвестиционна програма и правилно структуриране на ресурсите в Клуба и общото дружество, в период до 36 месеца може обосновано да се очаква, че Клубът да се завърне в Първа Професионална Лига, с което да отбележи достойно 100 годишнината от създаването си.

 

Б) ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КЛУБА

Инвестиционната политика обхваща инвестициите по създаване на екип от треньори и футболисти, разширяване и подпомагане на ремонтните дейности по стадиона и тренировъчните бази, закупуване на необходимото оборудване и развитие на ДЮШ.

Принципи и цели:

Инвестиционна политика е изградена на базата на следните принципи:

 1. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва участието на клуба в националните първенства и турнири;
 2. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва тренировъчния процес на новосъздаденото дружество „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ООД;
 3. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва мачовете и тренировъчния процес на ДЮШ;
 4. „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД предвижда формирането на финансов буфер в размер на 50% от заложения бюджет, изчислен на основа осигурените от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД средства.
 5. Откриване и поддържане на отделни банкови сметки за: а) осигурен бюджет за 6 до 12 месеца на Дружеството; б) за рекламодателите и постъпленията от реклама; в) за ДЮШ и финансирането ѝ.
 6. Публичен отчет за съответния месец, предоставян най-късно до 14-то число на следващия месец от ръководството на Дружеството;

Анализ на приходите и разходите в оперативната дейност на съвместното Дружество, възможности за реализиране на печалба.

С оглед развитието на Дружеството, „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД прогнозира следните приходи и разходи (в хил. лева).

 

 

 

 

(в хил.лв)

Отчет за приходи и разходи 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Приходи 2070 2140 2510 2710 2930
Приходи от мачове 50 70

 

90 110 130
Спонсорство, реклама и мърчандайзинг 50 70 100 150 200
Телевизионни права 30 50 300 350 400
Продажби на състезателни права 50 100
ДЮШ и други (дарения към ДЮШ) 90 100 120 150 200
Приходи от финансиране от Община Благоевград 350 350 400 400 400
Собствени средства от „Емирейтс фъндс ексчейндж“ ЕООД 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Оперативни разходи 1525 1832 2169 2406 2643
Материали 60 70 80 90 100
Външни услуги 250 300 300 300 300
Персонал 1 200 1 350 1 600 1 800 2 000
Разходи за стадион и база 10 15 20 25 30
Други 200 240 260 280 300
EBITDA          
Амортизация 5 7 9 11 13
Оперативна печалба
Други приходи (разходи), нето
Финансови приходи (разходи) нето
Обезценка на активи
Печалба преди данъци 345 158 241 204 187
Данъци 35 16 24 20 19
Нетна печалба 310 120 217 184 168
Печалба баланс (текуща + предходна година 430 647 831 999

В периода на седмата година от инвестицията очакваме увеличение на приходите от 20% и на разходите от 10%.В периода на десетата година от инвестицията очакваме увеличение на приходите от 30% и увеличение на разходите от 15%.

 

Изход от инвестицията. Условия и особености

„Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД в качеството му на бизнес партньор, който желае развитието на Клуба, има възможност да се оттегли от инвестиционните си намерения, ако се установи или се окаже каквото и да било въздействие от трети лица, касаещо спортно-техническото и финансовото развитие на Клуба, което въздействие не почива на спортно-технически и финансови аргументи, не е обосновано с такива и не е базирано на обективна професионална управленска оценка.

„Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД приема, че е в разрез на неговите етични, морални и делови принципи да се предпочитат определени състезатели за сметка на други на безпринципна основа, при неясни мотиви или директно въз основа на нездрави намерения. При наличието на такива данни оттеглянето от деловите-партньорски отношения е възможен вариант за „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД.

Същите принципи се споделят от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД и при определяне на трети лица външни изпълнители, доставчици на услуги и/или консултанти.

„Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД би искал да получи от Община Благоевград уверение, че тя ще гласува бюджет на Клуба, тъй като ролята на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД би била да стабилизира и подпомогне развитието му, но не е по силите на самостоятелен инвеститор без подкрепата на Община Благоевград да постигне поставените цели. С други думи, високо ценим и разчитаме на партньорството и съвместната подкрепа на съдружниците в това начинание. Липсата на такава подкрепа може да разколебае увереността ни, защото вярваме, че съвместната работа предполага и обща визия, чието осъществяване става чрез изпълнение на този тип задължения от съдружника – Община Благоевград.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗВОДИ

Чрез създадения бизнес модел и при разработване на бизнес плана стана възможно да се проследят в дълбочина основните показатели, които могат да движат настоящият бизнес план. Основните резултати могат да се обобщят в следното:

1) Клубът се намира в неблагоприятно финансово състояние, поради пропуснати възможности през годините, така и поради други фактори. Без предложените стъпки за съвместно управление и навлизане на частен инвеститор трудно може да се очаква в обозримо бъдеще Клубът да възстанови финансовото си здраве и заслужено спортно място в Първа лига.

2) Необходимо е да се реализират нови приходи под формата на договори за спонсорство и реклама, както и да се въведе аргументиран делови подход при разходите.

3) Необходимо е да се стабилизира положението на Клуба във Втора лига и да се търси участие в Първа лига.

4) Необходимо е да се инвестира в ДЮШ, за да има приемственост и Клубът да има постоянно нарастващ приход от продажба на собствени кадри.

5) Необходимо е да се инвестира заедно с БД „Спортни имоти“ в разширение и реконструкция на стадион „Христо Ботев“ и тренировъчните бази, за да може да се обслужва спортно-състезателния календар, както и да може да се провежда тренировъчен процес (вкл. и за ДЮШ) на високо професионално равнище.

6) Състоянието на клуба и позицията му във Втора лига, както и състоянието и анализа на спортните съперници, налага предпазливост по отношение на избора на периода за извършване на нови инвестиции и тяхното приоритизиране.

Когато бъде приет настоящият Бизнес план, нормалната оперативна дейност на Клуба ще бъде възстановена, това ще доведе до генерирането на нови допълнителни парични потоци към съдружниците в новоучреденото дружество – Община Благоевград и частния инвеститор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият бизнес план е съобразен с реалностите около „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД, доказва логически и финансово, че партньорските отношения с „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД са стъпка в правилната посока и са началото на пътя не само за стабилизиране, но и за последващо развитие на новото дружество ФК ПИРИН.

Клубът има потенциала да генерира парични потоци към служителите, държавата и съдружниците. Това създава възможност в средносрочен период чрез съвместното му участие в едно ново дружество и чрез договори за реклама, чрез допълнителни парични вноски и от приходите си да развива дейност, да реинвестира печалбата в нови инвестиции, спортни съоръжения, състезатели и ДЮШ.

Не на последно място по значимост, подчертаваме, че настоящият Бизнес план би имал и цялостен социален отзвук в Община Благоевград и областта като цяло, тъй като поддръжниците на ФК ПИРИН очакват и приветстват развитието на отбора. Отбор станал символ на успешни състезатели, отбор заслужаващ достойни условия за подготовка и състезание, отбор, играещ в Първа лига.

САМО ПИРИН!

Управител на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД гр. София, юли 2019 г.