Emirates Wealth – Your Gateway to the Emerging Markets

ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД е инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор на България. Дружеството притежава лиценз № РГ-03-0220 и е вписано в регистъра на КФН на инвестиционните посредници.

Дейността на ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД попада в приложнието на Директива 2014/65/EC – MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), която регламентира всички аспекти на предлаганите инвестиционни и допълнителни услуги от инвестиционните посредници в Европейския съюз.

MiFID е директива на Европейския съюз, която предвижда хармонизирано регулиране на инвестиционните услуги в държавите-членки на ЕС. Основните цели на директивата са да повиши конкуренцията и да се подобри защитата на потребителите в областта на инвестиционните услуги.

Съгласно притежаваният от ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД лиценз, дружеството има право да сключва сделки с всички видове финансови инструменти от името на клиенти; да получава и предава поръчки за сделки с финансови инструменти, да предоставя инвестиционни съвети, да извършва управление на портфейли и да предлага допълнителни услуги (услуги по съхранение на финансови инструменти, съвети относно капиталова структура, промишлена стратегия, инвестиционни проучвания, финансови анализ и др.).

Лицензът на ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД му позволява да предлага на клиентите си инвестиционни услуги във всички държави-членки на Европейския съюз, като се ползва от свободното предоставяне на услуги (т.е. единен паспорт), спазвайки всички правила на MiFID ІІ.