+359 87 991 4003
Магазин телефон: +359 88 691 3300

Emirates Wealth - FC Pirin Blagoevgrad - Official website

Emirates Wealth EAD е инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор в България. Компанията има лиценз № RG-03-0220 и присъства в регистъра на КФН на инвестиционни посредници.

Emirates Wealth е най-силният и най-надежден партньор в предоставянето на представителство на фондове, промоция на фондове и услуги по разпределение на фондове за ПКИПЦК фондове, Алтернативни инвестиционни фондове (AIF), Квалифицирани инвестиционни фондове (QIF), Имотни фондове, Фондове за инвестиции в недвижими имоти (REITs), Частни фондове и хедж фондове.

Дейността на Emirates Wealth EAD попада в приложното поле на Директива 2014/65 / ЕО – MiFID II (Директива за пазарите на финансови инструменти), закон на Европейския съюз, който осигурява хармонизиран регламент за инвестиционните услуги в държавите-членки на ЕС. Основните цели на директивата са да засили конкуренцията и да подобри защитата на потребителите в инвестиционните услуги.

Дружеството има право да сключва сделки с всички видове финансови инструменти от името на клиенти; да получава и предава поръчки за транзакции с финансови инструменти, да предоставя инвестиционни съвети, управление на портфейли и да предлага редица спомагателни услуги (услуги за попечителство, съвети относно капиталовата структура, индустриалната стратегия, инвестиционните проучвания, финансовите анализи и др.).

Ако имате нужда от широк портал към дребно и квалифицирани инвеститори в ОАЕ, GCC, MEASA региони и към глобалните пазари – Emirates Wealth е партньорът, на когото можете да разчитате.